ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.60 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.00 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.40 %ต่อปี  เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.40 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.60 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 221 คน
ทั้งหมด: 1847198 คน
 
 
 
 ประกาศจากสหกรณ์ฯ เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการ/คณะทำงานควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-07-09 17:07:27
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-07-02 17:45:14
 การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-30 16:34:32
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-29 13:50:11
 ขยายเวลาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สู้ภัยโควิด -19
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-29 13:34:08
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-19 20:42:15
 สหกรณ์ฯเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพื่อบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-17 18:06:43
 สหกรณ์ฯปรับปรุงเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-15 14:04:51
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เรื่อง เงินรอตรวจสอบ ประจำปี 2554-2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-08 16:35:54
 นำเงินรอตรวจสอบที่ครบกำหนด 10 ปี (ปี 2542-2553) เข้าสมทบบัญชีทุนสำรอง
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-06-08 13:27:21
 
 
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 มิถุนายน 2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 2563
 
   
 
สหกรณ์ฯดำเนินการติดตั้งชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งพิเศษที่ 1/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 2 เมษายน 2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เตรียมการรับมือสถานการณ์ COVID 19
 
   
 
ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง       ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (อายุน้อยครั้งที่1) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต (อายุน้อยครั้งที่ 2,3) ร้อยละ 6.00  ต่อปี
   - เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 6.00 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 6.00  ต่อปี 
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.00  ต่อปี (อัตราเดิมไม่มีเฉลี่ยคืน)


เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.60  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.40   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.60  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี
เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF