ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.60 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.40 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 12 คน
ทั้งหมด: 1984139 คน
 
 
 
 ข่าวทะลุมิติ สอ.กสก. "สวัสดิการสหกรณ์ฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19"
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-30 20:05:29
 วารสารประจำเดือน เมษายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-30 14:54:00
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-30 14:10:35
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-29 18:09:29
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-21 11:10:56
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนิสิต รุ่นที่ 20
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-06 10:52:35
 ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน เมษายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-05 16:33:16
 นำเงินรอตรวจสอบ ปี 2554 ครบกำหนด 10 ปี โอนเข้าสมทบบัญชีทุนสำรอง
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-02 10:45:39
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-04-01 13:54:04
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันพุธ ที่31 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-03-31 13:42:23
 
 
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
   
 
ประชุมสวัสดิการครั้งที่ 9/2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงินครั้งที่ 9/2563
 
   
 
กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
เริ่มแล้ว!!! โครงการส่งเสริมการออม
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งพิเศษ 5/2563
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกฯ ประจำปี 2564
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครั้งที่ 2/2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.80  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF