ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.60 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.00 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.40 %ต่อปี  เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.40 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.60 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 32 คน
ทั้งหมด: 1871886 คน
 
 
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-18 11:03:31
 สรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯในรอบ 6 เดือน
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-16 16:50:37
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-15 14:42:41
 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มั่นคง พ.ศ. 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-04 15:54:23
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-02 10:43:46
 กำหนดการ อนุมัติเงินกู้สามัญประจำเดือน กันยายน 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-09-01 15:30:08
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-08-31 10:30:57
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กันยายน 2563
โดย: admin : Baipo วันที่:2020-08-25 17:19:31
 ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก และประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ประจำปี 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-08-21 17:52:19
 วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-08-21 13:17:32
 
 
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2563 วันที่ 19 กันยายน 2563
 
   
 
การประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และประเมินผลครั้งที่1
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่7
 
   
 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ร่วมกันตรวจสอบความคืบหน้าของโปรแกรมใหม่
 
   
 
เชิญชวนข้าราชการบรรจุใหม่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
 
   
 
การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ:ข้อสังเกตสำคัญและมุมมองทางกฏหมาย รุ่นที่ 1
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7/2563 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 มิถุนายน 2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง       ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (อายุน้อยครั้งที่1) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต (อายุน้อยครั้งที่ 2,3) ร้อยละ 6.00  ต่อปี
   - เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 6.00 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 6.00  ต่อปี 
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.00  ต่อปี (อัตราเดิมไม่มีเฉลี่ยคืน)


เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.60  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.40   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.60  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี
เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF