ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.60 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.00 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.40 %ต่อปี  เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.40 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.60 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 361 คน
ทั้งหมด: 1901739 คน
 
 
 
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-12-03 13:57:25
 กำหนดการ อนุมัติเงินกู้สามัญประจำเดือน ธันวาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-12-03 13:52:32
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-30 13:30:30
 วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-27 10:46:08
 แนะนำผู้สมัครประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50/51,และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2564
โดย: admin : Baipo วันที่:2020-11-26 16:41:32
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีผลอยู่ในระดับ "ดีเลิศ"
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-26 15:59:39
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
โดย: admin : Baipo วันที่:2020-11-23 15:33:03
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-18 14:05:40
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคำประกันเงินกู้
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-16 16:48:25
 รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 50/51 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-11-14 12:01:01
 
 
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
   
 
ประชุมสวัสดิการครั้งที่ 9/2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงินครั้งที่ 9/2563
 
   
 
กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
เริ่มแล้ว!!! โครงการส่งเสริมการออม
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งพิเศษ 5/2563
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกฯ ประจำปี 2564
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครั้งที่ 2/2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง       ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (อายุน้อยครั้งที่1) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต (อายุน้อยครั้งที่ 2,3) ร้อยละ 6.00  ต่อปี
   - เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 6.00 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 6.00  ต่อปี 
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.00  ต่อปี (อัตราเดิมไม่มีเฉลี่ยคืน)


เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.60  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.40   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.60  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี
เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF