คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน รายละ 300 บาท โดยนำเข้าเป็นค่าหุ้นของสมาชิก 15,849 ราย รวมเป็นเงิน 4,754,700 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
     
˹ѡ

วันนี้: 539 คน
ทั้งหมด: 1469333 คน
 
 
 
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯเห็นชอบจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกให้สมาชิกทุกคน ๆ ละ 300 บาท 23 เม.ย. 61
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-23 09:28:01
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-18 15:14:59
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯ ปิดระบบบริการชั่วคราว วันที่ 16 เมษายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-12 12:15:46
 สรุปข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกจากการสัมมนาผู้แทนสมาชิก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-11 17:39:42
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) วันพฤหัสบดี 12 เม.ย. 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-02 15:11:50
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Introduction to Fixed Income"วันที่ 8 มิ.ย. 61
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-02 15:02:18
 แจ้งสมาชิกทราบ การอนุมัติเงินกู้สามัญระยะยาว เดือนเมษายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-03-30 16:10:59
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 มี.ค. 60 เวลา 12.00 น. ถึง 1 เม.ย. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-03-30 14:01:47
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์
โดย: Admin:PP วันที่:2018-03-21 08:15:50
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-03-16 15:48:10
 
 
 
   
 
การหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 10 เม.ย.61
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มี.ค. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 มี.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 มี.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 มี.ค. 2561
 
   
 
สอ.ครูนครสวรรค์ จำกัด, สอ.การบินกรุงเทพ จำกัด, สอ.ไทยยาซากิและ ในเครือ จำกัด ศึกษาดูงาน ATM ออนไลน์
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 ก.พ.61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 ก.พ. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 ก.พ. 2561
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ก.พ. 61
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF