ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.60 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.40 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 460 คน
ทั้งหมด: 1961763 คน
 
 
 
 ประกาศสอบราคาสหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-03-04 14:48:27
 กำหนดการ อนุมัติเงินกู้สามัญประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-03-03 14:26:27
 เงินรอตรวจสอบสมทบเข้าบัญชีทุนสำรอง ปี 2554 จำนวน 45 รายการ เป็นเงินจำนวน 284,120.37 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-03-01 16:26:49
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-25 16:17:42
 วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-23 12:52:51
 สหกรณ์ฯจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ให้เป็นเงินฝากแก่สมาชิกทุกคน จำนวน 300 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-23 09:12:44
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-15 15:15:37
 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-11 13:16:51
 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือใบรับรองภาษีหักณ ที่ จ่าย ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประจำปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-08 14:46:06
 การหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เพื่อชำระค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2564 ให้สส.ชสอ.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-02-08 12:38:14
 
 
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
   
 
ประชุมสวัสดิการครั้งที่ 9/2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงินครั้งที่ 9/2563
 
   
 
กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
เริ่มแล้ว!!! โครงการส่งเสริมการออม
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งพิเศษ 5/2563
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกฯ ประจำปี 2564
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครั้งที่ 2/2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.80  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF