ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.60 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.40 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 510 คน
ทั้งหมด: 2004730 คน
 
 
 
 ขยายเวลา สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-18 17:20:11
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-14 11:43:09
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-11 11:16:26
 ประกาศ สอบราคาการจัดซื้อซอฟแวร์สำหรับการดูแลบริหารจัดการฐานข้อมูล
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-08 16:11:14
 ประกาศ สอบราคาการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-08 16:09:09
 เงินกู้โครงการพิเศษ เพื่อการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ 3.90% วงเงินกู้สูงสุด ถึง 500,000 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-02 16:14:41
 ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-02 15:35:01
 กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ และสมาชิกมีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-02 12:55:34
 กำหนดการ อนุมัติเงินกู้สามัญประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-06-01 14:52:33
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-05-31 13:38:19
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
   
 
ประชุมสวัสดิการครั้งที่ 9/2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงินครั้งที่ 9/2563
 
   
 
กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
เริ่มแล้ว!!! โครงการส่งเสริมการออม
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งพิเศษ 5/2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.80  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF