ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.30 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.30 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.00 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.80%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.00 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.10 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 22 คน
ทั้งหมด: 2222939 คน
 
 
 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-20 12:02:54
 วิธีการและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนน ปีบัญชี 2566
โดย: Admin Buono วันที่:2022-09-19 17:28:21
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52/53
โดย: Admin Buono วันที่:2022-09-19 17:24:14
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 65 เวลา 09.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-16 15:07:10
 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “คำตอบนี้มีรางวัล ครั้งที่ 3”
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-09 16:46:53
 รายชื่อสมาชิกผู้ที่ตอบคำถามถูกทั้ง 5 ข้อ จากกิจกรรม "คำตอบนี้มีรำงวัล ครั้งที่ 3" จำนวน 636 คน
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-07 19:27:08
 ปรับขยายระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ เงินกู้โครงการพิเศษ เพื่ออาชีพเสริม
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-05 15:28:42
 ปรับปรุงเกณฑ์ เงินกู้โครงการพิเศษ เพื่อการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ 3.90% วงเงินกู้สูงสุด ถึง 500,000 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-02 17:16:33
 กิจกรรมประกวด "แต่งคำขวัญประจำสหกรณ์" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-09-01 16:14:07
 วารสาร สอ.กสก. ฉบับที่ 20 เดือน กรกฎาคม และสิงหาคม 65
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-08-31 17:01:39
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนธุรกิจการเงินสูงสุดปีบัญชี 2564 ชสอ.
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต ครั้งที่1/2564
 
เ?#65533;???#65533;??เพื่อ?#65533;??ทะเบียนตรวจสอบข้อมู?#65533;??มาชิ?#65533;
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.50  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.30 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.80   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ?#65533;??านเ?#65533;??สา?#65533; PDF