ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.70 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.30 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 82 คน
ทั้งหมด: 2037928 คน
 
 
 
 ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โดย: admin : Baipo วันที่:2021-09-20 14:43:01
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ
โดย: admin : Baipo วันที่:2021-09-20 14:41:08
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-16 17:32:12
 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มชุดใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-16 13:54:47
 สหกรณ์ฯ ปิดเคาน์เตอร์บริการสมาชิก 13-17 ก.ย. 64
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-10 18:40:32
 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-06 17:14:47
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-02 16:20:44
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 1 กันยายน 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-01 15:18:04
 การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 66
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-09-01 00:39:18
 ข่าวทะลุมิติ สอ.กสก. โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-08-30 14:45:12
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
   
 
ประชุมสวัสดิการครั้งที่ 9/2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงินครั้งที่ 9/2563
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.80  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF