ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
Posted: Admin : Buono Date: 2009-07-28 15:14:31
IP: 192.168.100.50
 
 
เบอร์โทรติดต่อแต่ละฝ่าย
 
 ฝ่ายเงินกู้ : 02-579-6519 หรือ 094-769-4499     | Fax: 02-579-0299
 ฝ่ายการเงิน : 02-940-6311 หรือ 061-998-4997     | Fax: 02-558-0163
 ฝ่ายอำนวยการ : 02-558-0162 หรือ 099-284-9555     | Fax: 02-558-0165
 ฝ่ายสารสนเทศ : 02-940-6310 หรือ 099-161-9092
 ฝ่ายจัดเก็บและติดตามหนี้สิน : 02-558-0161 หรือ 02-940-6313 หรือ 062-045-9995     |Fax: 02-561-0868
 งานกฎหมาย : 02-558-0164
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES LIMITED.
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหนคร 10900      
โทร. 0-2579-0885, 02579-5038, 0-2579-8699, 0-2579-8705   โทรสาร 0-2579-0299, 0-2561-0868
http://savco-doae.com  | Email : 
sahakorn_doae@hotmail.com | LINE Official : @doaecoop  เพิ่มเพื่อน