วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอ.กสก.
Posted: Admin Date: 2010-07-21 15:25:32
IP: 58.11.78.252
 

 วิสัยทัศน์

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

    พันธกิจ

  • ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินออมและเงินกู้แก่สมาชิก
  • ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิก
  • พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์
  • เสริมสร้างและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก และเกื้อกูลสังคม
  • สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
  • บริหารจัดการโดยยึดหลักการสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้