ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสหกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์
Posted: Admin:PP Date: 2018-03-15 14:44:11
IP: 192.198.1.66
              ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ฯ ตำแหน่งพนักงานสหกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
  รายละเอียด