สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 ก.พ.61,ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 ก.พ.61
Posted: Admin:PP Date: 2018-03-20 13:56:16
IP: 192.198.1.66
             คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2561  และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2561 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด