สรุปข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกจากการสัมมนาผู้แทนสมาชิก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
Posted: Admin:PP Date: 2018-04-11 17:39:42
IP: 192.198.1.66
           สรุปข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกจากการสัมมนาผู้แทนสมาชิกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบคำตอบข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้ รายละเอียด