สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
Posted: Admin:PP Date: 2018-05-21 11:39:03
IP: 192.198.1.66
         คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  24  มีนาคม 2561  ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้  รายละเอียด