การสำรวจข้อมูลสมาชิกเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์
Posted: Admin:PP Date: 2018-07-16 13:23:00
IP: 192.198.1.60
 
      สหกรณ์ฯได้จดทำแบบสำรวจประกอบด้วยข้อมูลสมาชิก และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานด้านสวัสดิการของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกได้กรอกแบบสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  https://goo.gl/forms/8KezhPtI9BEpma203 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อสหกรณ์ฯจะได้รวบรวมสรุปผลสำรวจ ต่อไป