ประกาศ สหกรณ์ฯ ฉบับที่ 12/2560 เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
Posted: Admin:PP Date: 2018-08-28 17:21:13
IP: 192.198.1.60
       ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ฉบับที่ 12/2560 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง   รายละเอียด