ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธาน กรรมการ ชุดที่ 48/49 และผู้ตรวจสอบปี 62
Posted: Admin:PP Date: 2018-09-24 17:01:54
IP: 192.198.1.60
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48/49 ปีบัญชี 2562 จำนวน 7 คน และรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 จำนวน 1 คน   รายละเอียด  ใบสมัครประธาน,กรรมการดำเนินการ  ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ