ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
Posted: Admin:PP Date: 2018-10-03 13:39:36
IP: 192.198.1.60
           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหนือชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด