สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 กันยายน 2561
Posted: Admin:PP Date: 2018-10-17 10:21:31
IP: 192.198.1.60
             คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2561  ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้  รายละเอียด