ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย
Posted: Admin:PP Date: 2018-11-15 13:04:13
IP: 192.198.1.57
          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ตำแหน่งพนักงานสหกรณ์ระดับกลาง ด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตราโดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 29 - 8 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
       คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมายประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร  รายละเอียด