ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานด้านกฎหมาย
Posted: Admin:PP Date: 2018-12-04 15:45:36
IP: 192.198.1.35
         ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์รับบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา   บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ดังนี้  รายละเอียด