สมาชิกสามารถตรวจสอบ รหัสผ่าน(Password) ที่ใช้ลงคะแนนสรรหาได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้ว
Posted: Admin:PP Date: 2019-01-02 09:31:30
IP: 192.198.1.78
          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด กำหนดให้สมาชิกทุกท่านลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 05.00 - 18.00 น. สมาชิกที่ลงทะเบียนที่เว็บไซด์แล้ว  สามารถตรวจสอบรหัสผ่าน(Password) ที่ใช้ลงคะแนนสรรหาได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เว็บไซด์ และ Application ของสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป