สหกรณ์ฯ มอบทุนสาธารณประโยชน์โรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่ 21 ม.ค. 2562
Posted: Admin:PP Date: 2019-01-23 08:39:07
IP: 192.198.1.68
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจำกัด  จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมโดยการมอบทุนด้านอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่ และผู้พิการในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียส์ บ้านทองอยู่  เชสเชียส์เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมงาน