การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 62
Posted: Admin:PP Date: 2019-01-31 09:43:20
IP: 192.198.1.68
 
 
 
 
 

นายวีระ โตสงคราม ผู้จัดการสหกรณ์ฯได้ร่วมบรรยายพิเศษ "เรื่องการออมทรัพย์" กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรม "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่"ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พร้อมด้วยนายอนันต์ ภู่พานิช รองผู้จัดการด้านอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และมีผู้สมัครทั้งสิ้น 156 คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 209 คน คิดเป็นร้อยละ 74.64