การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 ก.พ. 62
Posted: Admin:PP Date: 2019-02-08 10:29:09
IP: 192.198.1.62
 
 
 
 
 

    นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ ลิลา รองประธานกรรมการคนที่ 1  นานสุรพล จารุพงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม กรรมการและเหรัญิก นายสุเทพ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ นายประสงค์ ประไพตระกูล นายสุดสาคร ภัทรกุลิษฐ์ นายพรชัย วนิชนพรัตน์ นายไพรัช หวังดี นายวิทยา อธิปอนันต์ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง นายดำรง ปลั่งกลาง นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล กรรมการดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวีระ โตสงคราม ผู้จัดการ นายอนันต์ ภู่พานิช รองผู้จัดการคนที่ 1 นางนุกูล พูลทรัพย์ รองผู้จัดการคนที่ 2 นางวนิดา เจ๊ะสะเฮาะ และนางสาวเบญจวรรณ ตะพัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 
    1. เลือกตั้งรองประธานกรรมการ, เลขานุการ, เหรัญญิก
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
    4. มอบอำนาจประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการดำเนินการ
    5. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และผู้จัดการ ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการดำเนินการ
    6. กำหนดการนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48/49 ปีบัญชี 2562
    7. มอบอำนาจให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเงิน และผู้จัดการอนุมัติเงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ
    8. การแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
    9. การแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาการแทนรองผู้จัดการ