ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์(ขับรถยนต์)
Posted: Admin:PP Date: 2019-03-15 16:42:05
IP: 192.198.1.31
 
      
      ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์(พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  รายละเอียด