การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562
Posted: Admin:PP Date: 2019-04-02 09:23:19
IP: 192.198.1.31
 
 
 
 
 

        การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48/49 ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

       1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2562
          1.1 เรื่องการวางกรอบแผนงานตามงบประมาณการประจำปี 2562
          1.2 เรื่องสรุปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิกและสรุปผลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
          1.3 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและหลักนิติธรรม
          1.4 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินและติดตามหนี้สิน
          1.5 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบงานสหกรณ์
          1.6 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานระบบการเลื่อนค่าจ้างและกำหนดตัวชี้วัด
          1.7 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างนโยบายปี 2562 และร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565
          1.8 เรื่องแนวทางการกู้เงินของสมาชิกสมทบ
      2. เรื่องเพื่อพิจารณา
          2.1 คณะกรรมการสวัสดิการ
                2.1.1 เรื่องขอความเห็นชอบจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไปรายเดือน
          2.2 คณะกรรมการการเงิน
                2.2.1 เรื่องเงินค่าตอบแทนหน่วยงานตัวแทน และผู้หักเงินส่งให้สหกรณ์
                2.2.2 เรื่องเงินสนับสนุนค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์หน่วยงานตัวแทนสหกรณ์
                2.2.3 เรื่องการสรุปผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก และสรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
                2.2.4 เรื่องการทบทวนการใช้ข้อมูลเครดิตบูโรประกอบการยื่นคำขอกู้เงินสามัญระยะยาว