ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการจัดจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป รายเดือน
Posted: Admin:PP Date: 2019-04-11 15:52:23
IP: 192.198.1.31
         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดจ้างพนักงานบริการทั่วไป รายเดือน กำหนดระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด  รายละเอียด