คณะกรรมการดำเนินการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
Posted: Admin:PP Date: 2019-04-25 15:48:40
IP: 192.198.1.31
 
 
 
 
 

     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสงค์ ประไพตระกูล กรรมการดำเนินการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม กรรมการและเหรัญญิก เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร