การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 62
Posted: Admin:PP Date: 2019-04-25 16:04:54
IP: 192.198.1.31
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ได้ร่วมบรรยายพิเศษ "เรื่องการออมทรัพย์" กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรม "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่"ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และมีผู้สมัครทั้งสิ้น 80 คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63