เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
Posted: Admin:PP Date: 2019-04-30 08:20:48
IP: 192.198.1.31
       คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห้งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ให้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ประเภทสามัญและสมทบ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  รายละเอียด