ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการจัดจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป รายเดือน
Posted: Admin : Buono Date: 2019-05-03 17:03:27
IP: 192.198.1.24
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างพนักงานบริการทั่วไป รายเดือนโดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 1 มิถุนายน 2562 - 30 เมษายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด รายละเอียด