ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Posted: Admin : Buono Date: 2019-05-07 14:35:54
IP: 192.198.1.24
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำหนดระยะเวลาเดือน มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศสอบราคานี้