การดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 12 มิ.ย. 62
Posted: Admin:PP Date: 2019-06-15 15:34:36
IP: 192.198.1.31
 
 
 
 
 

คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 11 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าทำการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด