โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
Posted: Admin : Buono Date: 2019-06-24 15:54:49
IP: 192.198.1.26
 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โดยนายสำราญ  สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายสุวิช  น้อยอิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์  บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและการปรับตัวในการดเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่" มีการอภิปรายคณะ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ ของการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ปี 2562" โดย ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการการเงิน ,ประธานกรรมการสวัสดิการ และ มีการอภิปรายกลุ่มผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสหกรณ์ฯ