สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาประธานผู้แทนสมาชิก วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
Posted: Admin : Buono Date: 2019-11-23 11:27:11
IP: 192.198.1.148
 
 
 
 
 


สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาประธานผู้แทนสมาชิก
เรื่อง "การดำเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก"
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร
----------------------------
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 105 คน ประกอบด้วย ประธานผู้แทนสมาชิกจำนวน 75 คน คณะกรรมการจำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯจำนวน 17 คนหัวข้อเสวนา เรื่อง "การดำเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก" ประกอบด้วย
ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
1. นายอนันต์  ลิลา  ประธานกรรมการการเงิน
2. นายสุรพล  จารุพงศ์  ประธานกรรมการสวัสดิการ
3. นายสวัสดิ์  วิระวงศ์พรหม ประธานผู้แทนสมาชิกกลุ่มส่วนกลาง
4. นายวีระ  โตสงคราม  ผู้จัดการสหกรณ์
โดยมีผู้ดำเนินการเสวนา คือ นายไพรัช  หวังดี  กรรมการดำเนินการ