สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Posted: Admin : Buono Date: 2019-11-28 13:45:03
IP: 192.198.1.151
 
 
 
 
 

สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------

เนื่องจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 แล้ว จึงขอประกาศเชิดชูเกียรติสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด