การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 63 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 62
Posted: Admin : Buono Date: 2019-12-13 10:11:52
IP: 192.198.1.173
 
 
 
 
 


 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 63 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 62สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ได้ร่วมบรรยายพิเศษ "เรื่องการออมทรัพย์" กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรม "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่"ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และมีผู้สมัครทั้งสิ้น 195 คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 209 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร