สหกรณ์ฯ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงิน เริ่ม 1 มีนาคม 2563
Posted: Admin : Buono Date: 2020-02-29 14:26:40
IP: 192.198.1.35
 

สหกรณ์ฯปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงิน เริ่ม 1 มี.ค.2563

                   ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา89/2กำหนดให้การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรวมถึงการให้กู้และการให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยมีแนวแนวทางปรับลดวงเงินให้สมาชิกกู้และให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการและบรรเทาผลกระทบที่สมาชิกจะได้รับเมื่อมีการกำหนดกฎกระทรวงออกมาบังคับในเร็ววันนี้ คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินโดยปรับลดวงเงินกู้สามัญระยะปานกลางเป็นลำดับตามระยะเวลา ดังนี้