หลักเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
Posted: Admin : Buono Date: 2020-02-29 14:29:59
IP: 192.198.1.35
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสำหรับ “สมาชิกสมัครใหม่” ตั้งแต่ 1 มี.ค.2563

                    ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา89/2กำหนดให้การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรวมถึงการให้กู้และการให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยมีแนวทางปรับลดวงเงินให้สมาชิกกู้และให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ประกอบแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่สมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังนี้