ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2563
Posted: Admin : Buono Date: 2020-03-10 15:34:31
IP: 192.198.1.56
 
 
 
 
 


ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565
ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
---------------
 
 คณะกรรมการดำเนินการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาตร์ พ.ศ. 2563-2565 ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม (พ.ศ. 2560-2562)

 คณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาตร์สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563-2565 และมอบให้คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีผู้แทนสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ฯต่อไป