สมาชิกกู้เงินสถาบันการเงินอื่นโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันกู้เงิน
Posted: Admin : Buono Date: 2020-03-13 09:49:40
IP: 192.198.1.56
 

สมาชิกกู้เงินสถาบันการเงินอื่นโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันกู้เงินสามัญระยะยาวได้ไม่เกิน 1,400,000 บาท
-------
 
แนบหลักฐานดังนี้
1. กู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป แนบข้อมูลเครดิตบูโร (ฉบับจริง)
2. ทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของตนเอง
3. จัดให้มีผู้ค้ำประกันเพิ่มจากเกณฑ์ปกติอีก 1 คน
4. ผ่อนชำระได้ถึงอายุ 75 ปี หรือเมื่ออายุ 75 ปี ต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น
5. กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน
หมายเหตุ
1. สมาชิกดังกล่าวกู้เงินไม่เกิน 1,200,000 บาท เสนอคณะกรรมการการเงินอนุมัติสัปดาห์ละครั้ง
2. สมาชิกกู้เงินเกินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท ดำเนินการดังนี้
2.1 หลักฐานการกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
2.2 เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาเดือนละครั้ง