การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
Posted: admin : Baipo Date: 2020-10-22 17:36:07
IP: 192.198.1.112
 
 
 
 
 

การประชุมคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 2 ชั้น3