บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
Posted: admin : Baipo Date: 2020-11-07 13:35:31
IP: 192.198.1.24
 
 
 
 
 

นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
ห้องประชุม 2 ชั้น3
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563