การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6
Posted: admin : Baipo Date: 2021-06-19 13:28:16
IP: 192.198.1.73
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2564
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ชั้น 3