การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7
Posted: admin : Baipo Date: 2021-07-24 15:06:51
IP: 192.198.1.38
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7/2564
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ชั้น 3
และผ่านระบบ ZOOM