การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564
Posted: admin : Baipo Date: 2021-08-21 15:26:58
IP: 192.198.1.67
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ชั้น 3
และผ่านระบบ ZOOM