การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต ครั้งที่1/2564
Posted: admin : Baipo Date: 2021-11-03 14:01:06
IP: 61.19.209.2
 
 
 
 
 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Zoom)
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต
กลุ่มสมาชิกและทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 2 (ชั้น 3)