วารสารประจำเดือน มีนาคม และเมษายน 2565
Posted: Admin : Buono Date: 2022-04-28 16:46:34
IP: 192.198.1.137
 

สรุปข่าวสารสำคัญที่สมาชิกไม่ควรพลาด
ประจำเดือน มีนาคม และ เมษายน 2565

เรื่องที่ 1 : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด บริการสหกรณ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ 100%
เรื่องที่ 2 : สหกรณ์ฯ ชี้แจงการดำเนินงานด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
เรื่องที่ 3 : นำเงินรอตรวจสอบ ปี 2555 ครบกำหนด 10 ปี โอนเข้าสมทบบัญชีทุนสำรอง
เรื่องที่ 4 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 5 : ปรับปรุงหลักเกณฑ์สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยจาก COVID-19 และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
เรื่องที่ 6 : สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น
เรื่องที่ 7 : เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19" ปรับใหม่ ส่งครบ 6 งวดกู้ใหม่ได้
เรื่องที่ 8 : เปิดบริการเงินกู้สามัญใหม่ โครงการพิเศษ "ทันใจ"
เรื่องที่ 9 : พักชำระหนี้ 6 เดือน ครั้งที่ 3
เรื่องที่ 10 : ตารางกำหนดการอนุมัติเงินกู้สามัญ ประจำปี 2565
เรื่องที่ 11 : LINE Official ของสหกรณ์ฯ มีข้อดี และทำอะไรได้บ้าง?
เรื่องที่ 12 : ปรับปรุงเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก
เรื่องที่ 13 : การเปลี่ยนรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิต
เรื่องที่ 14 : ผลการดำเนินงานเรื่องที่ 1 :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด บริการสหกรณ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ 100%

          หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง มีประเด็นการทุจริตยักยอกเงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เกิดความสงสัยและไม่มั่นใจสหกรณ์ ฯ รวมถึงบริษัทประกัน ที่ทางสหกรณ์ ฯ ได้ทำประกันไว้

          สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่เป็นข่าวเรื่องการทุจริต และสหกรณ์ ฯ ได้ทำประกันฯ กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ บริษัท ไทยประกันภัย คนละส่วนกัน

          สหกรณ์ฯ มีการสอบทานบัญชี ด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2-4 วันทำการ รายงานผลทุกไตรมาส และรายงานผลสอบบัญชีประจำปี อีกทั้งยังมีการยืนยันยอดทุกปี ตามสัดส่วนที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์กำหนด 

อ่านเพิ่มเติม...


เรื่องที่ 2 : สหกรณ์ฯ ชี้แจงการดำเนินงานด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่ขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51/52 ปีบัญชี 2565 พิจารณาแล้วเห็นสมควรสรุปข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกผู้กู้ โดยจัดให้มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินภายนอก และจัดให้มีเงินกู้โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  แน่นอนว่าสหกรณ์ดำเนินงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกผู้กู้ ตลอดจนสมาชิกผู้ค้ำประกัน สรุปการดำเนินงานด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ได้จำแนกข้อมูลเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  2. ข้อมูลเครดิตบูโร  3. การทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้เรื่องที่ 3 : นำเงินรอตรวจสอบ ปี 2555 ครบกำหนด 10 ปี โอนเข้าสมทบบัญชีทุนสำรอง

          ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครั้งที่ 52 วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติเงินรอตรวจสอบค้างเป็นระยะเวลานาน 10 ปี ประจำปี 2555 จำนวน 48 รายการ เป็นเงินจำนวน 154,417.92 บาท โอนเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์
          สหกรณ์ฯ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2565 เรื่องเงินรอตรวจสอบสมทบเข้าบัญชีทุนสำรอง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 30 วัน (คลิ๊กเพื่อดูประกาศ) บัดนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว
สหกรณ์ฯ จึงนำเงินรอตรวจสอบค้างเป็นระยะเวลานาน 10 ปี ประจำปี 2555 จำนวน 48 รายการ เป็นเงินจำนวน 154,417.92 บาท โอนเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ 4 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

         คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อ่านเพิ่มเติม...   ดูอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด ...


เรื่องที่ 5 : ปรับปรุงหลักเกณฑ์สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยจาก COVID-19 และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

          เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกที่รัฐบาลไทยปรับแนวทางบริหารจัดการโรคโควิด-19 จากโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) เพื่อเปลี่ยนผ่านเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ ณ ปัจจุบันโรคได้ลดความรุนแรงลง ไม่มีภาวะอันตราย และประชาชนมีภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารของภาครัฐ สหกรณ์ ฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อให้ความเชื่อเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เรื่องที่ 6 : สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น

          สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบที่สมัครใหม่ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 โดยให้วงเงินกู้สูงขึ้น มีสิทธิกู้เงินตามหลักเกณฑ์การกู้เงินตามระเบียบสหกรณ์ฯ โดยใช้แบบคำขอกู้ และหนังสือคำขอกู้สำหรับเงินกู้สามัญระยะยาว ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2564 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565เรื่องที่ 7 : เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19" ปรับใหม่ ส่งครบ 6 งวดกู้ใหม่ได้

          ข่าวดี เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19" ปรับใหม่จากเดิม กู้ได้ แค่ 1 สัญญาเท่านั้น เปลี่ยนเป็น ส่งครบ 6 งวด กู้ใหม่ได้ อีก 1 ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มขอกู้เดียวกันกับ "สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2" และต้องนำเงินกู้สามัญใหม่ชำระปิดสัญญาเดิม ขยายเวลาโครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566เรื่องที่ 8 : เปิดบริการเงินกู้สามัญใหม่ โครงการพิเศษ "ทันใจ"

          สหกรณ์ฯ เปิดบริการเงินกู้สามัญใหม่ โครงการพิเศษ"ทันใจ" อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำ ผ่อนนาน 48 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี โดยกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น บำเหน็จตกทอดจะสามารถกู้ได้เพียง 1 เท่า ของเงินได้รายเดือน สมาชิกสมทบไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการนี้เรื่องที่ 9 : พักชำระหนี้ 6 เดือน ครั้งที่ 3

          สหกรณ์ฯ เปิดโครงการพักชำระหนี้ เฉพาะเงินต้น 6 เดือน ครั้งที่ 3 (เงินกู้สามัญทุกประเภท) โดยชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ ยกเว้นเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสู้ภัยโควิด-19 ไม่สามารถพักชำระหนี้ครั้งนี้ได้ ในเวลาเดียวกันสมาชิกสามารถพักชำระหนี้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น และจะต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด ทั้งนี้ ในการยื่นคำขอพักชำระหนี้สมาชิกจะต้องไม่ค้างเงินเรียกเก็บประจำเดือนของสหกรณ์ สมาชิกที่เคยพักชำระหนี้ครั้งก่อน สามารถพักชำระหนี้ครั้งนี้ใหม่ได้เรื่องที่ 10 : ตารางกำหนดการอนุมัติเงินกู้สามัญ ประจำปี 2565

          เงินกู้สามัญไม่เกินสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น, เงินกู้สามัญระยะปานกลาง, เงินกู้โครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2", เงินกู้โครงการพิเศษ "เพื่อการศึกษา" และเงินกู้โครงการพิเศษ"ทันใจ" สมาชิกยื่นแบบด้วยตนเอง หรือรับจากไปรษณีย์ เอกสารถูกต้องครบถ้วนก่อนเวลา 09.30 น. โอนเงินภายในเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกันเรื่องที่ 11 : LINE Official ของสหกรณ์ฯ มีข้อดี และทำอะไรได้บ้าง?

          LINE Official ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด จัดเป็น LINE บัญชีทางการของสหกรณ์ ฯ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ฯ ส่งข้อมูลไปยัง LINE ของสมาชิกโดยตรง เพื่อให้สมาชิกไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศสำคัญจากสหกรณ์ฯ นอกจากเป็นช่องทางไว้ประกาศข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากสหกรณ์ฯ ยังมีเมนู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกทราบข้อมูลเบื้องต้น การบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลด้านเงินกู้, เงินฝาก, สวัสดิการ เบื้องต้น ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วอีกด้วยเรื่องที่ 12 : ปรับปรุงเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก

          คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565

อ่านเพิ่มเติม...   


เรื่องที่ 13 : การเปลี่ยนรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิต

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการได้เห็นชอบเลือกบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ เป็นเวลา 1 ปี สำหรับรอบปีกรมธรรม์ 1 มีนาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม 560 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท
          2. อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ 600 บาท/ปี/ทุนประกัน 100,000 บาท
          คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 16 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับรอบปีบัญชีของสหกรณ์และรอบการหักค่าเบี้ยประกันจากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนประจำปี จึงมีมติเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนระยะเวลากรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อค้ำประกันเงินกู้กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยปรับรอบระยะเวลาทำประกันสำหรับปี 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือนเรื่องที่ 14 : ผลการดำเนินงาน