สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
Posted: Admin:PP Date: 2014-03-28 12:55:43
IP: 210.213.49.196
       คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด