สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
Posted: Admin:PP Date: 2014-11-07 10:19:13
IP: 192.198.1.249
           คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่  8/2557  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2557 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้    รายละเอียด