สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
Posted: Admin:PP Date: 2015-11-27 08:18:47
IP: 192.198.1.80
 
          คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2558 ได้มีมติรับทราบ  เห็นชอบ และอนุมัติการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้   รายละเอียด