สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 ก.พ. 59,2/2559 วันที่ 19 ก.พ. 2559
Posted: Admin:PP Date: 2016-06-02 17:49:12
IP: 192.198.1.25
            คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์  2559  และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด