สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
Posted: Admin:PP Date: 2016-07-21 18:58:38
IP: 192.198.1.25
            คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้  รายละเอียด 

Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม