สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
Posted: Admin:PP Date: 2016-09-01 13:40:38
IP: 192.198.1.25
         คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2559 ได้มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ การดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด