หลักเกณฑ์การกู้เงิน สอ.กสก. ใหม่ เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
Posted: Admin:PP Date: 2016-09-30 17:19:57
IP: 192.198.1.25
           คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด   ประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  รายละเอียด